Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Σπάσε τα δεσμά σου!

Ἄν σ ἀρέσει αὐτό που βιώνεις κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει νά πληρώνεις νταβατζῆδες κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει ...

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Γεωργιάδης support …Σαββατόβραδο σέ μιά βροχερή, ὑγρή Ἀθήνα. Εὐκαιρία γιά ἄραγμα  μιᾶς καί εἶμαι ἐλαφρῶς συναχωμένος. Ἔχω ἑτοιμάσει ἤδη μιά ταινία ἀπ' τον παλιό ἑλληνικό κινηματογράφο μέ  Βλαχόπουλου, Βουτσά, Καραγιάννη, Λάσκαρη ἔτσι γιά νά ἀνεβεῖ λίγο ἡ διάθέση μου  ἀφοῦ εἶμαι σίγουρος ὅτι αὐτή την ὥρα τα τουρκοκάναλα θά προπαγανδίζουν ὑπέρ της κυβέρνησης ἤ στήν καλύτερη περίπτωση θά παρουσιάζουν τηλεμαγειρέματα, τηλεαναζητήσεις , τηλεσκουπίδια γενικῶς. Μέχρι νά περάσει ἡ ταινία στό στικάκι κάθομαι καί χαζεύω βιντεάκια πού λειτουργοῦν ὡς support γιά το μενού της κύριας βραδινῆς διασκέδασής μου. Τί καλύτερο λοιπόν ἀπ' το νά ἀπολαύσω τον μεγαλύτερο σαλτιμπάγκο της Ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς που ἀκούει στό ὄνομα Ἄδωνης ΓεωργιάδηςΤα παρακάτω ἀποσπάματα εἶναι προσφορά γι' αὐτό το πεσμένο Σαββατόβραδο. Ἀπολαῦστε τα


Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ!!!


Ἐπειδή ἡ μνήμη των  περισσοτέρων πολιτικῶν-ἀλητῶν εἶναι αντιστρόφως ανάλογη μέ την ἀσυδοσία τους , καλό εἶναι νά θυμηθοῦμε τί ἔλεγε ὁ << ἀριστερός>>  Ρουπακιώτης πρίν 7 χρόνια γιά την πολιτική ἐπιστράτευση των ἐργαζομένωνΤο κείμενο εἶναι παρμένο ἐξ΄ὁλόκλήρου ἀπό φιλικό ιστολόγιο . Ιδού λοιπόν….

"Ι. Ἡ πολιτική ἐπιστράτευση κηρύχθηκε μέ την ἐπίκληση των ἄρθρων 22 καί 112 του Συντάγματος καί του ἄρθρου 2 Ν.Δ. 171/1974. Το διάταγμα αὐτό δέν ἔχει καταργηθεῖ μέχρι σήμερα, ἀλλά δέν ἐφαρμόζεται σέ περιπτώσεις ὅπως ἡ ἀπεργία των ναυτεργατῶν καί αὐτό γιατί ἐκδόθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας ὑπό την ἰσχύν του Συντάγματος 1952 μέ βάση τη Συντακτική Πράξη 1.8.1974, μέ σκοπό νά ἀντιμετωπιστοῦν καταστάσεις μέγιστης ἀνάγκης της ἐποχῆς ἐκείνης, μεταξύ των ὁποίων δέν περιλαμβάνεται ἡ ἀπεργία.

Εἶναι χαρακτηριστικό μάλιστα ὅτι, ἐνῶ ψηφίστηκαν μεταγενέστεροι νόμοι μέ σκοπό την ἀντιμετώπιση σοβαρῶν καταστάσεων ἀνάγκης (π.χ. ἄρθρο 2 Ν. 2641/1998), ὄχι μόνο δέν ὑπῆρξε ἀναφορά στήν ἀντιμετώπιση ἀπεργιῶν μέ πολιτική ἐπιστράτευση, ἀλλά, ἀντίθετα, μέ το ἄρθρο 16 Ν. 2936/2001 ἀντικαταστάθηκε το ἄρθρο 2 ἧπαρ. 5 Ν.Δ. 17/74 καί ὁρίστηκε ὅτι ὡς "κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης εἶναι κάθε αἰφνίδια κατάσταση, πού προκαλεῖται ἀπό \φυσικά\ ἤ ἄλλα \γεγονότα τεχνολογικά\ \πολεμικά\ καί ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τη δημιουργία ἤ την ἀπειλή δημιουργίας ἐκτεταμένων ἀπωλειῶν - ζημιῶν καί καταστροφῶν σέ ἔμψυχο ἤ ἄψυχο δυναμικό της χώρας ἤ την παρακώλυση καί διατάραξη της οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς της χώρας".

Καί μόνη ἡ ἀνάγνωση του ἄρθρου αὐτοῦ πείθει ὅτι δέν προβλέπεται ἡ ἀπεργία ὡς αἰτία διατάραξης της οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς, ὅπως ἐπικαλεῖται ἡ κυβέρνηση, ὥστε νά δικαιολογεῖ τη λήψη της ἀπόφασης αὐτῆς.

ΙΙ. Ἐκτός ἀπό τους λόγους αὐτούς μετά την ἔκδοση του παραπάνω Ν.Δ. 17/1974 ἀκολούθησε ἡ ψήφιση του Συντάγματος 1975, μέ το ἄρθρο 23 του ὁποίου ἀναγνωρίστηκε γιά πρώτη φορά μέ συνταγματικό κανόνα το δικαίωμα της ἀπεργίας, καί μέ το ἄρθρο 22 ἧπαρ. 3 \"Ἀπαγορεύεται ὁποιαδήποτε μορφή ἀναγκαστικῆς ἐργασίας\. Εἰδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά μέ την ἐπίταξη προσωπικῶν ὑπηρεσιῶν σέ περίπτωση πολέμου ἤ ἐπιστράτευσης ἤ γιά την ἀντιμετώπιση ἀναγκῶν της ἄμυνας της χώρας ἤ ἐπείγουσας κοινωνικῆς ἀνάγκης ἀπό θεομηνία ἤ ἀνάγκης πού μπορεῖ νά θέσει σέ κίνδυνο τη δημόσια ὑγεία, καθώς καί τα σχετικά μέ την προσφορά προσωπικῆς ἐργασίας στούς ὀργανισμούς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης γιά την ἱκανοποίηση τοπικῶν ἀναγκῶν".

Ἔτσι μετά την ψήφιση του Συντάγματος 1975 το Ν.Δ. 17/74, στό μέτρο πού, ἀναποτελεσματικά, ἐπικαλεῖται αὐτό ἡ πρωθυπουργική ἀπόφαση, ἦταν ἀνίσχυρο μέ βάση καί τα ἄρθρα 22 ἀλλά καί 112 του Συντάγματος καί τα ὁποία μάλιστα πρός εἰρωνεία ἐπικαλεῖται ἡ ἀπόφαση αὐτή. Σέ κάθε περίπτωση εἶναι προφανές ὅτι δέν συντρέχουν οἱ προϋποθέσεις ἐπιβολῆς ἀναγκαστικῆς ἐργασίας, μέ την ἐπιλογή της πολιτικῆς ἐπιστράτευσης, πολύ περισσότερο δέν εἶναι ἐπιτρεπτή αὐτή ὡς μέτρο διευθέτησης κοινωνικῶν ἀνταγωνισμῶν, ὅπως το χρησιμοποίησε ἡ κυβέρνηση στήν περίπτωση των ναυτεργατῶν.

Σ' αὐτά προστίθεται ὅτι καί πρίν ἀπό τη ρύθμιση αὐτή του Συντάγματος ἡ ἐπιβολή ἀναγκαστικῆς ἐργασίας ἀπαγορευόταν μέ την 105/1950 Διεθνῆ Σύμβαση Ἐργασίας, ἡ ὁποία εἶχε ἐνταχθεί στό ἐθνικό μας δίκαιο μέ τον Ν. 2329/53 καί ἐν συνεχεία μέ το Ν.Δ. 53/1974, μετά την ψήφιση δέ του Συντάγματος 1975 καί μέ βάση το ἄρθρο 28 ἧπαρ. 1 αὐτοῦ, οἱ διεθνεῖς συμβάσεις ἀπό την ἐπικύρωση τους μέ νόμο ὑπερισχύουν ἀπό κάθε ἀντίθετη διάταξη νόμου.

Κατά συνέπεια καί ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι ὑπῆρχε διάταξη νόμου που προέβλεπε τη δυνατότητα ἐπιβολῆς ἀναγκαστικῆς ἐργασίας, ἀπό την ἰσχύ του Συντάγματος 1975 γιά την πρόσθετη αὐτή αἰτία εἶναι ἀνίσχυρη καί ἔτσι ἀπαγορεύεται αὐτή μέ ὁποιαδήποτε μορφή.

ΙΙΙ. Ὡστόσο, στήν περίπτωση της ΠΝΟ ὑπάρχει καί τρίτος λόγος πού θέτει ἐκτός θεσμικῆς ἀποδοχῆς την πρωθυπουργική ἀπόφαση γιά πολιτική ἐπιστράτευση των ναυτεργατῶν καί αὐτός ἀναφέρεται στό σημαντικό γεγονός ὅτι μέ τη σπάνια γιά τα δικαστικά χρονικά 1701/2006 ἀπόφαση Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Πειραιᾶ κρίθηκε νόμιμη ἡ ἀπεργία της ΠΝΟ, ἡ ὁποία μάλιστα, κατά δυσμενῆ ἐξαίρεση, πραγματοποιεῖται, ὄχι στό πλαίσιο του Ν. 1264/82, ἀλλά του ἀλήστου μνήμης Ν. 330/76.

Ἔτσι μέ την ἀπόφαση γιά πολιτική ἐπιστράτευση των ναυτεργατῶν δημιουργήθηκε οὐσιαστικό πρόβλημα τήρησης δημοκρατικῆς νομιμότητας, ὅταν ἡ κυβέρνηση ἀπέδειξε ὅτι, ἀφενός δέν σέβεται τίς ἀποφάσεις των δικαστηρίων ὡς μόνων κατά το Σύνταγμα ἁρμοδίων νά κρίνουν τη νομιμότητα της συμπεριφοράς των πολιτῶν ἤ των ἁρμόδιων ὀργάνων, παραβιάζοντας ἡ ἴδια τον νόμο, πού ὑποχρεώνει ὅλους νά σέβονται τίς δικαστικές ἀποφάσεις καί ἐπιπλέον ἐπέλεξε, χωρίς κἄν νά ἐξαντλήσει τα ὅρια του διαλόγου, το ἔσχατο μέσο της πολιτικῆς ἐπιστράτευσης, ἀπαξιώνοντας θεσμούς καί κανόνες, γιά τους ὁποίους αἰωρεῖται τελικά το ἐρώτημα: Ὑπάρχουν γιά νά γίνονται σεβαστοί καί νά τηροῦνται ἤ νά εὐτελίζονται καί νά παραβιάζονται;

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Μέσα Μαζικῆς Ἀντίστασης!


Εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμα υγιή κύτταρα στήν ἑλληνική κοινωνία ὅπως εἶναι οἱ ἐργαζόμενοι στά Mέσα MαζικῆςMεταφοράς. Το αὐτονόητο που εἶναι ἡ προάσπιση της ἀξιοπρεπείας τους ποινικοποιήθηκε ἀπό την χουντική κυβέρνηση επιτάσσοντάς τους καί ἀπειλώντας τους εὐθέως μέ ἀπολύσεις. Ἡ δῆθεν ἐπίκληση αὐτῶν των δωσιλόγων στούς νόμους  ἀκούγεται τοὐλάχιστον γελοία ἀφοῦ το  ἴδιο το Σύνταγμα το ἔχουν καταξεσκίσει ἀσελγώντας πάνω του κατά συρροή. Ἡ ταλαιπωρία του ἐπιβατικοῦ κοινοῦ εἶναι σίγουρα δεδομένη ἀλλά την εὐθύνη ἔχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αὐτοί πού ἔχουν ἀφαιμάξει την ἑλληνική κοινωνία κυριολεκτικά καί μεταφορικά. Στοιχειώνουν την  πολυτελῆ τους ζωή οἱ 3500 αὐτοκτονίεςΕἶναι ἴσως ἡ μοναδική εὐκαιρία νά ἀφυπνιστοῦν οἱ ὑπόλοιποι νεοέλληνες κοιμώμενοι καί νά δοῦν τον ἀγῶνα των ἐργαζόμένων ὡς το ἐναρκτήριο σάλπισμα της ἀλλαγῆς Ἀς γίνουν τα Μέσα Μαζικῆς Μεταφοράς  Μέσα Μαζικῆς Ἀντίστασης!  Ἄν χαθεῖ κι αὐτή ἡ εὐκαιρία φοβᾶμαι ὅτι οἱ κοινωνικές ἐκρήξεις θά εἶναι ραγδαῖες…Ὄχι μεταξύ λαοῦ καί κυβέρνησης ἀλλά μεταξύ Ἑλλήνων  καί μπεεεεεελλήνων….

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Hole.. land!


Το ἔχω ξαναπεί ὅτι ἡ Ἑλληνική καρδιά  χτυπάει πιό δυνατά στό ἐξωτερικό. Ἐδῶ πολύ φοβᾶμαι ὅτι λειτουργεῖ μέ βηματοδότη! Στό παρακάτω βίντεο ἐμφανίζονται κάποια Ἑλληνόπουλα στήν Ὁλλανδία νά σκίζουν το προσβλητικό ἔκτρωμα  που ἀνήρτησαν οἱ μπαστουνόβλαχοι οἱ Ὁλλανδοί  εἰρωνευόμενοι την κατάσταση που ἐπικρατεῖ στήν ἙλλάδαΠόσο ὑπερήφανος εἶσαι βρέ καραγκιόζη Σαμαρά που οἱ σημερινοί ἀπόγονοι των Ούννων, των Γότθων καί των Βησιγότθων  συμπεριφέρονται στήν Ἱερά Ἑλλάδα κατ'αὐτό τον τρόπο;;;  Ἀλήτη, δωσίλογεΤιμή καί δόξα στά Ἑλληνόπουλα που σεβάστηκαν  την καταγωγή τους καί στόν κάθε Πολίτη πού ἔχει μάθει νά κοιτάει ψηλά!

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Καλά που ξέμεινα…


3.57  γράφει το ρολόι μου καί ἔχουν περάσει ἤδη 10 λεπτά ἀπ' τότε πού ἔκλεισα την ἐξώπορτα του σπιτιοῦ μου. Ὁ δρόμος εἶναι βρεγμένος  καί το μόνο που μέ νοιάζει εἶναι νά μήν μέ πιάσει καμιά βροχή . Φτάνω στήν δουλειά μου ἔχοντας κάνει την συνηθισμένη διαδρομή εὐτυχῶς ἀνέπαφος. Μιά τζούρα καφέ, δυό καλημέρες  καί ξεκινάω. Ἀνοίγω την τσάντα μου νά βγάλω το ΜΡ3 ν΄ἀκούσω λίγη μουσική.Εἶναι το πρόσχημα που χρησιμοποιῶ κάθε πρωί γιά νά δικαιολογήσω την διαστροφή πού ἔχω ἀφοῦ ξέρω ὅτι μετά ἀπό λίγο θά σταματήσω  την μουσική καί θά ἀνοίξω το ραδιόφωνο γιά νά ἐνημερωθῶ γιά την τρέχουσα ἐιδησιογραφία. Τρέχουσα ἐιδησιογραφίαμαλακίες! Λές καί δέν ξέρω τί θ΄ἀκούσωΤους  γνωστούς φλωρόπουστες χαρτογιακᾶδες τύπου Στουρνάρα καί Γεωργιάδη καί τίς γνωστές καλοζωισμένες καρακαριόλες τύπου Μπακογιάννη καί Βούλτεψη νά μου λένε πόσο σωτήριο εἶναι το μνημόνιο καί πόσο μαλάκας εἶμαι ἐγώ που το ἀνέχομαι! Α ρέ πνεῦμα ἀθάνατο Ἑλληνικό που θυσιάζεσαι στή τρομολαγνεία του νεοέλληνα ραγιᾶ!  Ω του θαύματος ὅμως ἡ μπαταρία του MP3 βρίσκεται ἀκόμα στήν ἀγκαλιά του Μορφέα κι ἐγώ μέ το βουβό ἀκουστικό στ'΄αὐτί’'Γαμώ την ἀτυχία μου'’ σκέφτομαι. Το ὅτι ἔπρεπε νά το εἶχα φορτίσει ἀπό χτες το βράδυ δέν ἦταν ὁ πρῶτος προβληματισμός μουἜτσι εἶναι, ἔχουμε μάθει στό ἕτοιμο ,στήν μετάθεση εὐθυνῶν καί στόν ἐφησυχασμό. Εἶναι ἡ ἐπιταγή της σημερινῆς κοινωνίας. ‘'Σκεφτόμαστε ἐμεῖς γιά σένα καί πληρώνεις ἐσύ γιά μας’! Το δόγμα της πολιτικῆς κάσταςἈναγκαστικά λοιπόν ἀφοῦ δέν ἔχω κάτι νά ἀκούσω ἀφήνω την φαντασία μου ελεύθερη. Γυρνάει συνέχεια καί συνέχεια σέ μιά ξύλινη καλύβα πάνω σ΄ἕνα βουνό. Εἶναι ἡ νεανική μου ἐπιθυμία που μέ συντροφεύει ἐδῶ καί χρόνια. Τί νά σημαίνει ἄραγε; Παραίτηση; Ἀπομόνωση; Φυγομαχία; Μᾶλλον τίποτα ἀπ'΄ὅλα αὐτά. Εἶναι ἡ ἕλξη που νοιώθω γιά κάτι που μέ συνδέει. Μά τί πιό φυσικό θά ἦταν νά μέ ἕλκει μιά ἀνθρώπινη πολιτεία, θά μέ ρωτοῦσε κάποιος. Σωστά θά του ἀπαντοῦσα ἀλλά θά του ζητοῦσα νά μου ὑποδείξει αὐτή τη Πολιτεία. Ἐγώ αὐτό που βλέπω εἶναι ὀργανωμένες ἀνθρώπινες μᾶζες ἀπόλυτα ἐλεγχόμενεςΠαρεμπιπτόντως κάτι άκουσα γιά ἐκλογική διαδικασία κάπου ἐκεῖ στήν πλατεῖα Συντάγματος. Βουλή ἐπιμένουν νά ἀποκαλοῦν κάποιοι το κτήριο ὀποῦ διεξήχθη αὐτή ἡ ψηφοφορία-παρωδία…Μέ ἀφήνει παγερά ἀδιάφορο πόσες κάλπες στηθῆκαν , γιατί ἁπλά δέν χρειάζονταν κάλπες ἀλλά κρεμάλες! Αὐτός  ἴσως εἶναι καί ὁ μόνος πρόδρομος των πραγματικῶν Πολιτειῶν. Ἡ πραγματική κάθαρση των πολιτικῶν μιασμάτων που πρέπει νά προηγειθεί  μιᾶς πραγματικῆς ΠολιτείαςΠρός το παρών ἐδῶ εἶναι νύχτα καί ὁ δρόμος εἶναι ἀκόμα βρεγμένος


Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Ἑλλάς Ἑλλάς Ἀντώνη ξεπουλᾶς!


Ὅλα τα σφάζω ὅλα τα μαχαιρώνω ! Τρελάθηκε τ ΄  ἀφεντικό λέμε!!! Ξεπουλήσαμε, προλάβετε!!! Ἦταν ἐκεῖνο το βράδυ  που οἱ ὀπαδοί της  Ν. Δημοκρατίας ἐπευφημοῦσαν τον νέο ἀρχηγό  στή  ἡγεσία του κόμματος τους ζητωκραυγάζοντας    ΄΄Ἑλλάς, Ἑλλάς  Ἀντώνης  Σαμαρᾶς!΄΄  Πόσα ἀπό ἐκεῖνα τα κομματόσκυλα πού φώναζαν τότε  διαφωνοῦν μέ τον τίτλο της  ἀνάρτησής μου;;;  Καί ἐπειδή τα πολλά λόγια εἶναι φτώχια, στόν  παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖ ὁ καθένας  νά δεῖ  το ξεπούλημα της Ἑλλάδος  μέ πράξη νομοθετικοῦ περιοχομένου που δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα της  Κυβερνήσεως καί που σέ λίγες ὧρες θά το φέρει  ὁ Ἀντωνάκης στή Βουλή πρός ἐπικύρωση!!! Καί μέ την βούλα δηλαδή...Ὁ διαμελισμός της Ἑλλάδος  εἶναι  ΕΔΩ 

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Χα'ι'κού καί χαρακίρι!


Ξεφύλλιζα τίς προάλλες το βιβλίο της γλώσσας της  Γ ΄ Δημοτικοῦ καί μεταξύ των ἄλλων τραγελαφικῶν ἔπεσε το μάτι μου στή λέξη  << Χα'ι’κού>>.  Τί εἶναι το Χα'ι’κού; Ἀναρωτήθηκα. Διαβάζοντας πιό κάτω διαπίστωσα ὅτι εἶναι ἕνας τύπος Ἰαπωνικοῦ ποιήματος. Ἔστρεψα το βλέμμα στή βιβλιοθήκη καί πῆρα στά χεριά μου το ἀναγνωστικό που διάβαζα ὅταν χάραζε ἡ δεκαετία το ΄80. Ἔψαξα γιά το Χα'ι’κού ἀλλά δέν βρῆκα τίποτα. Αὐτά που βρῆκα ἦταν <<ζεστά>>  κείμενα Ἑλλήνων συγγραφέων που γεμίζαν τότε μέ εἰκόνες τα παιδικά μου μάτια. Τώρα που εἴμαστε πολυπολιτισμενοι διδάσκονται τα πιτσιρίκια το Χα'ι’κού , τότε ἐμεῖς  ήμασταν ἁπλάπολιτισμένοι! Ἦταν τα χρόνια ἐκεῖνα που οἱ ἥρωες της ἐπαναστάσεως του΄21 ἦταν ἀναρτημένοι στίς σχολικές αἴθουσες. Σήμερα κάτι τέτοιο μοιάζει παρωχημένο, ἀντιεκπαιδευτικό γιά νά μήν πῶ ὅτι προσβάλει τίς μειονότητες των ἀλλοδαπῶν μαθητῶν που ἔχουν κατακλείσει τα Ἑλληνικά σχολειά! Ἡ μεταπολιτευτική ἀνοιχτή-ἀνεκτική-ξεχαρβαλωμένη κοινωνία  ἔκανε το θαῦμα της καί στό ἐκπαιδευτικό οἰκοδόμημα. Το διέλυσε! Τα ἀποτελέσματα αὐτῶν των μεταρρυθμιστικών ἐγκλημάτων που συνέβησαν καί συμβαίνουν στόν ἀνθό της Ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι ἁπτά σήμερα στήν καθημερινότητά μας μέ πολυεπίπεδες  προεκτάσεις. Εἴμαστε ἕτοιμοι νά κάψουμε την Ἀθήνα καί τον Πειραιᾶ ἄν ἀποφασίσουν νά ὑποβιβάσουν τον Ὀλυμπιακό ἀλλά γιά το γεγονός ὅτι ὑποβιβάζουν την ζωή μας καθημερινά καί μάλιστα πολύ πρόστυχα τα τελευταία 3 χρόνια δέν ἀνοίγει ρουθούνι! Παθητικότητα , στείρα  καταγραφή της πραγματικότητας καί ζάπιγκ στά τουρκοκάναλαὙπάρχουν  πολλοί τρόποι ὑποταγῆς της συνείδησης της ἀνθρώπινης μάζας. Ἡ μετάλλαξη του ἀνθρώπου σέ μαζανθρώπου προϋποθέτει την ἀπαιδευσία . Ἀπαίδευτος δέν εἶναι ἐκεῖνος που δέν γνωρίζει γιά μοριακές δομές καί φυσικομαθηματικούς νόμους. Εἶναι αὐτός που ἀφήνει τα ἡνία του μυαλοῦ του σέ καιροσκόπους  Ἡνιόχους . Πόσο δίκιο εἶχε τελικά αὐτός ὁ ἀλήτης ὁ Κίσινγκερ  ὅταν μιλοῦσε γιά το πλῆγμα που πρέπει νά  υποστεί  ὁ Ἑλληνισμός στή γλώσσα καί τα ἤθη του γιά νά μπορέσει νά ὑποδουλωθεῖ!…Καθηλωμένοι στούς καναπέδες τους οἱ περισσότεροι  περιμένουν το μάννα ἐξ οὐρανοῦ νά τους σώσει ακούγοντας  τον Μιχελάκη καί τον κάθε Μιχελάκη νά τον τρομοκρατεῖ καί νά τον ανέχονται ὅτι τάχα αὐτή ἡ κυβέρνηση εἶναι ἡ τελευταία ἐλπίδα σωτηρίας της Ἑλλάδος! Εὖγε νεοέλληνα νεοραγιά! …Ὅλα αὐτά τα τσόφλια που ἐνορχήστρῶσαν καί ἐκτελέσαν αὐτές τίς ἀντεθνικές πολιτικές εἰς βάρος σου  θά ἔπρεπε ἀπό χρόνια νά σαπίζουν στίς φύλακες καί μάλιστα παράγωντας κοινωφελῆ ἔργο σέ διαφορές δραστηριότητες της Πολιτείας καί ὄχι νά κατέχουν  ὑπουργικές καί πρωθυπουργικές θέσεις. Καί μιᾶς που ἕλκονται τόσο πολύ ἀπ' την χώρα του Ανατέλλοντος Ἡλίου θά ἦταν πιό συνετό νά ἀφήσουν το Χα’ι΄κού καί νά ἐνστερνιστοῦν το ΧΑΡΑΚΙΡΙ! Ἀλλά τα σκουλήκια δέν ἔχουν ἔχουν τσίπα, εἶναι γλοιώδη καί σέρνονταιΤο σίγουρο εἶναι ὅτι οἱ πιτσιρικᾶδες τελειώνοντας την Γ΄Δημοτικοῦ θά ξέρουν τί εἶναι το Χα’ι’κού . Δέν θά μυρίσουν ὅμως την μυρωδιά ἀπ' τα ξεροψημένα κάστανα του καστανά που ἀναδυόταν ἀπ' τίς σελίδες του ἀναγνωστικοῦ των παιδικῶν μου χρόνων

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Στά 4 Ἀντωνάκη;…


Στά 4 Ἀντωνάκη;  Στά 4 τέκνον μου Ἀσάλειωτα  Ἀντωνάκη Ἀσάλειωτα τέκνον μουἘσύ Εὐάγγελε; Θέλημα θεοῦ τέκνον μουἘσύ  ἑορτάζοντα Φώτιε; Ἀγνωσται αἱ βουλαί του Κυρίου πρός βρῶσιν του ἱεροῦ ποιμνίου!!!... Αὐτά τοὐλάχιστον ὑποστήριξε ὁ Νικολόπουλος. Το παρακάτω βιντεάκι  εἶναι ἀπό αὐτά που μποροῦν νά καθαρίσουν καί νά καθαγιάσουν τα βουρκώδη πολιτικά ὕδατα  , ἄν καί τα βατραχάκια που ζοῦν στόν βάλτό τα ἔχει πάρει γιά τα καλά ὁ Μορφέας στήν ἀγκαλιά τουἉπλά νά θυμήσω ὅτι ὁ κατεγγέλων εἶναι ὁ τέως Ὑφυπουργός Ἐργασίας Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης & Πρόνοιας, της συγκυβερνήσης των δοσιλόγωνΠέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος…


Μπῆκε  λοιπόν  ὁ καινούριος χρόνοςΕἶναι αὐτός πού θά φέρει την ἀνάπτυξη της Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Την πάταξη της φοροδιαφυγῆς. Την ἐπαναφορά του βιωτικού μας ἐπιπέδου  στά ἐπίπεδα του 2008.Την καταδίκη των  ἐπίορκων δημοσιών λειτουργῶν. Τον ἐπαναπατρισμό των λαθρομεταναστῶν. Την ἀποκατάσταση των προνοιακών ἐπιδομάτων. Τον  νέο ἀέρα στήν Ἑλληνική  κοινωνία. Τονἐεεκοίτα νά δεις ρέ παιδάκι μου Δέν πρόλαβα νά μιλήσω γιά ἀέρα τα πῆρε καί τα σήκωσε  ὅλα!  Γιά πότε ἔφτασε ἡ σελίδα του ἡμερολογίου στή 1η Ἀπρίλη  οὔτε που το πρόσεξαΠαρεπιπτόντως, γιά νά κρυφοκοιτάξω τί γράφειΜμμ, μάλισταὡραίαΛέει ὅτι θά ξαναγίνουμε ἐθνικό κράτος μέ ἐθνικούς προσανατολισμούς. Κράτος μέ κῦρος καί άξιο   σεβασμοῦ ἀπ' τα ὑπόλοιπα κράτη τα ὁποία θά σέβονται στό ἀκέραιο την ἐθνική μας κυριαρχία , την ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια καί τα κατοχυρωμένα οἰκονομικά μας  δικαιώματα  στό ΑἰγαῖοΝαίκαί μετά ἔχει 3 μικρές  χαμογελαστές  φατσοῦλες...Μία μέ γυαλιά , μία μέ φουσκωμένα μάγουλα, καί μία μέ μουστάκιπου λένε ΞΥΠΝΑ, ΩΡΑ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΠΡΟΒΑΤΟ!!!!!!!!!