Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Σπάσε τα δεσμά σου!

Ἄν σ ἀρέσει αὐτό που βιώνεις κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει νά πληρώνεις νταβατζῆδες κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει ...

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Χειμώνας πια βαρύς…

Τιμή καί δόξα στόν ζωοδότη Ἥλιο που ξεκινᾶ σήμερα τό ταξίδι τῆς Ἀνάβασης.

 '' Ἄκουσε, μακάριε, πού ἔχεις μάτι αἰώνιον καί βλέπει τά πάντα· σύ ὅ Τιτάν πού λάμπεις ὡσάν χρυσός, πού βαδίζεις ὑψηλά, καί εἶσαι τό ἐπουράνιον φῶς. Σύ εἶσαι ἀφ' ἑαυτοῦ γεννημένος, ἀκαταπόνητος, τῶν ζώων γλυκύ θέαμα καί εἶσαι τῆς μέν αὐγῆς ὁ δεξιός γεννήτωρ τῆς δέ νυκτός ὁ ἀριστερός· συνενώνεις τίς ἐποχές χορεύοντας (κινούμενος κυκλικώς) μέ τέσσερα πόδια (ὅ δημιουργός τῶν τεσσάρων ἐποχῶν τοῦ ἔτους), εἶσαι ταχύς, ὁρμητικός, πύρινος, μέ χαρωπόν βλέμμα, διφρηλάτης. καί διέρχεσαι τήν όδόν τοῦ ἀπέραντου ρόμβου μέ περιστροφικάς κινήσεις· καθοδηγεῖς τούς εὐσεβεῖς ἀνθρώπους εἰς τάς καλάς πράξεις καί εἰς τούς ἀσεβεῖς ἐπιδεικνύεις δυσμένειαν· σύ ἔχεις χρυσῆν λύραν καί διανύεις τόν άρμονικόν δρόμον τοῦ κόσμου, ἐπισημαίνεις τά καλά ἔργα, σύ εἶσαι ὅ νέος πού τρέφεις τάς έποχάς. Εἶσαι ὁ κυρίαρχος τοῦ κόσμου, ὅ αὐλητής, διατρέχεις διά τοῦ πυρός καί περιστρέφεσαι κυκλικώς, φέρεις τό φῶς ἐμφανίζεσαι μέ ποικίλες μορφές, φέρεις τήν ζωήν, εἶσαι καρποφόρος, ὦ Παιάν ἀειθαλής, ἀμόλυντος, πατήρ τοῦ χρόνου.
Ἀθάνατε Ζεῦ, καθαρός καί λαμπερός σέ ὅλους, εἶσαι τό κυκλικώς περιφερόμενον μάτι τοῦ κόσμου, πού σβήνει καί λάμπει μέ ὡραῖες φωτεινές ἀκτίνες· δεικνύεις τήν δικαιοσύνη, ἀγαπᾶς τό νερό. εἶσαι ὅ δεσπότης (ὅ κύριος) τοῦ κόσμου, ὁ φύλαξ τῆς ἀληθείας, ὁ αἰώνιος ὑπέρτατος, ὅ βοηθός εἰς ὅλους, εἶσαι ὅ ὀφθαλμός τῆς δικαιοσύνης, τό φῶς τῆς ζωῆς· ὦ σύ, πού ὁδηγεῖς τούς ἵππους, καί κατευθύνεις μέ λιγυρό μαστίγιο τέθριππον (μέ τέσσερα ἄλογα) ἅρμα, ἄκουσε τούς λόγους μοῦ καί φανέρωσε εἰς τούς μεμυημένους γλυκιά καί εὐχάριστη ζωή ''.