Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Σπάσε τα δεσμά σου!

Ἄν σ ἀρέσει αὐτό που βιώνεις κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει νά πληρώνεις νταβατζῆδες κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει ...

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Χαῖρε ἀνακτα Ἥλιε!

Χαῖρε ἀνακτα Ἥλιε καί δῶσε το ΦΩΣ σου στή ΨΥΧΗ του ΚΟΣΜΟΥ ! Ἅς γίνει ἡ Χειμερινή τροπή του Ἡλίου το ἐναρκτήριο  κάθαρσης  των ἀνόων νοῶν καί των ὑπόδουλων συνειδήσεων….

Ὀρφικός ὕμνος Ἡλίου
Ὀρφικός ’ Ἄκουσε μακάριε, που ἔχεις μάτι αἰώνιον καί βλέπει τα πάντα σύ ὅ Τιτάν που λάμπεις ὡσάν χρυσός, που βαδίζεις ὑψηλά, καί εἶσαι το ἐπουράνιον φῶς
Σύ εἶσαι ἀφ' ἑαυτοῦ γεννημένος, ἀκαταπόνητος, των ζώων γλυκύ θέαμα καί εἶσαι
της μέν αὐγῆς ὁ δεξιός γεννήτωρ της δέ νυκτός ὅ ἀριστερός ἔχεις την συνένωσιν των ἐποχῶν καί χορεύεις (κινεῖσαι κυκλικώς) μέ τέσσερα πόδια (ὅ δημιουργός των τεσσάρων ἐποχῶν του ἔτους), εἶσαι ταχύς, ὁρμητικός, πύρινος, μέ χαρωπόν βλέμμα, διφρηλάτης. καί διέρχεσαι την όδόν του ἀπέραντου ρόμβου μέ περιστροφικάς κινήσεις- καθοδηγεῖς τους εὐσεβεῖς ἀνθρώπους εἰς τάς καλάς πράξεις καί εἰς τους ἀσεβεῖς ἐπιδεικνύεις δυσμένειαν σύ ἔχεις χρυσῆν λύραν καί σύρεις (διανύεις) τον άρμονικόν δρόμον του κόσμου ἐπισημαίνεις τα καλά ἔργα, σύ εἶσαι ὅ νέος πού τρέφεις τάς έποχάς. ἘΙσαι ὅ κυρίαρχος του κόσμου, ὅ αὐλητής, διατρέχεις διά του πυρός καί περιστρέφεσαι κυκλικώς, φέρεις το φῶς ἐμφανίζεσαι μέ ποικίλες μορφές, φέρεις την ζωήν, εἶσαι καρποφόρος, ὦ Παιάν ἀειθαλής, ἀμόλυντος, πατήρ του χρόνου, ὅ ἀθάνατος Ζεύς.
Καθαρός, που λάμπεις εἰς ὅλους, εἶσαι το περιφερόμενον κυκλικώς μάτι του κόσμου, που σβύνει καί λάμπει μέ ὡραῖες φωτεινές ἀκτίνες

δεικνύεις την δικαιοσύνην, ἀγαπᾶς το νερό. εἶσαι ὅ δεσπότης (ὅ κύριος) του κόσμου, ὅ φύλαξ της ἀληθείας, ὁ αἰώνιος ὑπέρτατος, ὅ βοηθός εἰς ὅλους εἶσαι ὅ ὀφθαλμός της δικαιοσύνης, το φῶς της ζωῆς· ὦ σύ, πού ὁδηγεῖς τους Ἵππους, καί κατευθύνεις μέ λιγυρό μαστίγιο τέθριππον (μέ τέσσερα ἄλογα) ἅρμα (καί ἐδῶ ὅ Υμνωδός διά του συμβολισμοῦ ἀύτοϋ ἀναφέρεται εἰς την ὑπό του «ΗΛΙΟΥ» διαμόρφωσιν των τεσσάρων ἐποχῶν του ἔτους), ἄκουσε τους λόγους μου καί φανέρωσε εἰς τους μεμυημένους γλυκεία καί εὐχάριστη ζωή.   ΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου